غذا ها

تعداد 6

غذا های درون گروه "طعم دهنده ها"

food image
طعم دهنده ها

لیمو عمانی

سبزی مارکت ارگانیک بانو

گناوه- بازارسبزی فروشها

10000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
طعم دهنده ها

چوب دارچین

سبزی مارکت ارگانیک بانو

گناوه- بازارسبزی فروشها

10000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
طعم دهنده ها

میوه خشک کیلویی

سبزی مارکت ارگانیک بانو

گناوه- بازارسبزی فروشها

150000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
طعم دهنده ها

کنجد بسته ای

سبزی مارکت ارگانیک بانو

گناوه- بازارسبزی فروشها

10000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
طعم دهنده ها

اسلایس لیمو

سبزی مارکت ارگانیک بانو

گناوه- بازارسبزی فروشها

10000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
طعم دهنده ها

زرشک

سبزی مارکت ارگانیک بانو

گناوه- بازارسبزی فروشها

10000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران