غذا ها

تعداد 3

غذا های درون گروه "سبزیجات"

food image
سبزیجات

سبزی مخصوص قرمه سبزی

سبزی مارکت ارگانیک بانو

گناوه- بازارسبزی فروشها

10000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
سبزیجات

شوید خشک بسته ای

سبزی مارکت ارگانیک بانو

گناوه- بازارسبزی فروشها

10000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
سبزیجات

پونه

سبزی مارکت ارگانیک بانو

گناوه- بازارسبزی فروشها

10000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران