غذا ها

تعداد 6

غذا های درون گروه "صبحانه ایرانی"

food image
صبحانه ایرانی

املت

کافه کوچه

گناوه- بازار قدیم- جنب نوشت افزار مقاتلی

30000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
صبحانه ایرانی

سوسیس تخم مرغ

کافه کوچه

گناوه- بازار قدیم- جنب نوشت افزار مقاتلی

28000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
صبحانه ایرانی

نیمرو

کافه کوچه

گناوه- بازار قدیم- جنب نوشت افزار مقاتلی

20000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
صبحانه ایرانی

دوپیازه جگر مرغ

کافه کوچه

گناوه- بازار قدیم- جنب نوشت افزار مقاتلی

35000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
صبحانه ایرانی

عدسی

کافه کوچه

گناوه- بازار قدیم- جنب نوشت افزار مقاتلی

30000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
صبحانه ایرانی

مرغ

کافه کوچه

گناوه- بازار قدیم- جنب نوشت افزار مقاتلی

2.5

45000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران