غذا ها

تعداد 6

غذا های درون گروه "نوشیدنی"

food image
نوشیدنی

نوشابه شیشه ای کوکا

کافه کوچه

گناوه- بازار قدیم- جنب نوشت افزار مقاتلی

8000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
نوشیدنی

نوشابه شیشه ای فانتا

کافه کوچه

گناوه- بازار قدیم- جنب نوشت افزار مقاتلی

8000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
نوشیدنی

نوشابه شیشه ای اسپرایت

کافه کوچه

گناوه- بازار قدیم- جنب نوشت افزار مقاتلی

8000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
نوشیدنی

نوشابه قوطی سیاه

کافه کوچه

گناوه- بازار قدیم- جنب نوشت افزار مقاتلی

10000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
نوشیدنی

نوشابه قوطی زرد

کافه کوچه

گناوه- بازار قدیم- جنب نوشت افزار مقاتلی

10000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
نوشیدنی

نوشابه قوطی اسپرایت

کافه کوچه

گناوه- بازار قدیم- جنب نوشت افزار مقاتلی

10000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران