غذا ها

تعداد 6

غذا های درون گروه "غذاهای مدیترانه ای"

food image
غذاهای مدیترانه ای

مجبوس دجاج(اکبرجوجه)

رستوران اسوم

گناوه- هتل خور- طبقه اول

130000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
غذاهای مدیترانه ای

مجبوس دجاج( ران)

رستوران اسوم

گناوه- هتل خور- طبقه اول

105000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
غذاهای مدیترانه ای

مجبوس لحم( ماهیچه گوسفندی)

رستوران اسوم

گناوه- هتل خور- طبقه اول

180000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
غذاهای مدیترانه ای

مجبوس لحم ( با گوشت گوساله)

رستوران اسوم

گناوه- هتل خور- طبقه اول

140000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
غذاهای مدیترانه ای

ماتن بریانی

رستوران اسوم

گناوه- هتل خور- طبقه اول

130000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
غذاهای مدیترانه ای

بریانی دجاج(با ران مرغ)

رستوران اسوم

گناوه- هتل خور- طبقه اول

100000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران