غذا ها

تعداد 6

غذا های درون گروه "پیتزا"

food image
پیتزا

پیتزا ویژه امپراطور( مرغ و گوشت)- مینی

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

39000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
پیتزا

پیتزا ویژه امپراطور ( مرغ و گوشت )- یک نفره

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

70000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
پیتزا

پیتزا ویژه امپراطور(مرغ و گوشت)- دو نفره

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

98000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
پیتزا

پیتزا مخصوص (کالباس)- مینی

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

37000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
پیتزا

پیتزا مخصوص(کالباس)- یک نفره

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

58000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
پیتزا

پیتزا مخصوص(کالباس)- دو نفره

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

80000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران